Inify Laboratories AB (publ) – Extra bolagsstämma

Stockholm, Sverige, 30 augusti, 2022; Idag den 30 augusti 2022, höll Inify Laboratories AB, org. nr. 559345-4431, en extra bolagsstämma i Stockholm. Totalt var 31 807 064 aktier representerade på bolagsstämman, vilket motsvarar 70,3 % av det totala antalet aktier och röster. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i samtliga ärenden i enlighet med styrelsens tidigare publicerade förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades, för ytterligare detaljer hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

  • Grant Thornton Sweden AB valdes till externt revisionsbolag, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Bolagets nuvarande revisorer, Ernst & Young AB, entledigades från uppdraget.
  • Ersättning till styrelse och revisorer beslutades enligt följande:
    • Ersättning till styrelsens ordförande är 300 000 kr.
    • Ersättning till övriga styrelseledamöter, som inte är huvudägare, är 200 000 kr.
    • Ersättning till revisor utgår mot faktura, efter godkännande av bolaget.

För mer information, vänligen kontakta VD Fredrik Palm () eller besök www.inify.com

Om Inify Laboratories AB (publ)

Inify Laboratories erbjuder cancerdiagnostik genom ultramoderna laboratorietjänster inom histopatologi. Kvalitet och svarstider optimeras med hjälp av ett helt digitalt, standardiserat och AI-assisterat arbetsflöde. Initalt genomförs diagnostik av prostatacancer. Konceptet är skalbart och kan utökas till att innefatta andra diagnoser. Inify Laboratories är en avknoppning från ContextVision och blev fristående i februari 2022. Bolaget är baserat i Sverige och noterat på Euronext Growth i Oslo under tickern INIFY.

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5 -12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

Attachment
View attachment