Inify Laboratories AB (publ) – kommuniké från årsstämma

Inify Laboratories AB, org. nr. 559345-4431, har den 16 maj 2023 hållit årsstämma i företagets lokaler. Totalt var 34 075 774 aktier representerade på bolagsstämman, vilket motsvarar 75,3 % av det totala antalet aktier och röster. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i samtliga ärenden i enlighet med styrelsens publicerade förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades, för ytterligare detaljer hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för perioden 2021-11-10 – 2022-12-31.

 

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets förlust disponeras enligt balansräkningen.

 

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Bolagsordning

Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

 

Arvoden

Ersättning till styrelse och revisorer beslutades enligt följande:

  •          Ersättning till styrelsens ordförande är 300 000 kr för perioden intill nästa bolagsstämma.
  •          Ersättning till övriga styrelseledamöter, som inte är huvudägare, är 200 000 kr för perioden intill nästa bolagsstämma.
  •          Ersättning till revisor utgår mot faktura, efter godkännande av bolaget.

 

Styrelse och revisor

Styrelseledamöterna Olof Sandén, Martin Ingvar och Magne Jordanger omvaldes. Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisionsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

 

 

För mer information, vänligen kontakta VD Fredrik Palm () eller besök https://www.inify.com

 

Denna information är föremål för upplysningskraven enligt 5 -12 § i den Norska lagen om värdepappershandel.

About Inify Laboratories

Inify Laboratories is currently building and establishing an ultramodern laboratory that will provide cancer diagnostics within histopathology. Designed from scratch, it uses a fully digital, standardized and AI-supported workflow to optimize quality and shorten response times, initially within prostate cancer. The first laboratory, located at Campus Solna Sweden, is estimated to start offering services to both public and private healthcare providers before summer 2023.

 

The company originates from ContextVision, with nearly 40 years of experience within digital imaging for medical applications and became independent through a spin-off in February 2022. The company, based in Sweden, is listed on Euronext Growth Oslo under the ticker INIFY.

 

Attachment
View attachment